بر طبق سنت حسنه ی ایرانیان باستان، این بار در قالب یک دید و بازدید نوروزی مدیریت محترم شرکت سانازسانیا مهمان پنجره دهم شد.

بازدید و آشنایی با تیم فنی، تیم گرافیک و تیم توسعه ی کسب کار شرکت پنجره دهم و آشنایی با مراحل و روند کاری شرکت از موارد مهم این دیدار به شمار می رود.

همچنین صحبت و گفتگوی طرفین در مورد همکاری های استراتژیک بلند مدت منتج به عقد قرار داد همکاری بلند مدت در این زمینه شد. امضای الحاقیه قرار دادهای قبلی و بررسی افق های پیش رو در مسیر همکاری و ایجاد ظرفیت و پتانسیل همکاری در بالاترین سطوح مدیریتی مورد گفتگو قرار گرفت.

این جلسه با تاکید طرفین بر ایجاد راه حلی فراگیر در مورد مسائل فی مابین و ایجاد یک مسیر مشترک همراه با آینده نگری و بر طبق اصل نزدیک شدن به مطالبات کاربران محترم صورت پذیرفت.

گفتنی است که همکاری های این چنینی نوید روزهای رونق دنیای IT و بالاتر رفتن سطح خدمات ارائه شده را به همکاران و کاربران گرامی ما می دهد.